注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

回向众生

顶礼大恩年龙上师父母,阿旁大师为主的一切大恩上师!

 
 
 

日志

 
 
关于我

顶礼上师!喇嘛钦!通过闻—思—修,按照道次第,升起出离心-菩提心-无二慧,调服自心,广利如母众生。 QQ:12796470 愿一切众生获得暂时的安乐和究竟的解脱,趋入佛法之正途,对于上师升起信心,对于法升起希求心,对于众生升起悲心。不要问轮回的起点,让我们一起去寻找轮回的终点吧!

网易考拉推荐

什么是佛陀的三十二相和八十随好?  

2009-09-18 19:10:12|  分类: 佛法基础 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

以下内容引用自:http://www.bodhiinstitute.org/forums/index1.php?topic=11057.msg56070#msg56070

《宝鬘论释》:庚二、真实宣说三十二相:

敬佛塔应供,圣者及长者,
感得手足轮,所饰转轮王。
如云:“积累一切白法故,弃离一切罪业故,于正等觉出有坏,所谓供依亦赞说。”
1、千辐轮相:这其中的佛陀也运用佛塔之词,因而对装有遗体之藏及佛陀的加持所依,佛塔与应供入灭尽定等圣者僧伽以及《俱舍论》中所说的“虽非圣者然而于,父母病人说法者,最后有者之菩萨,供养功德无有量”,父母、堪布、阿阇黎、病人等以及比自己年长者,恭恭敬敬,尽心尽力承侍,能感得震慑他者之威严的吉祥手足掌千辐圆满轮相严饰的转轮王的福德。
王恒于正法,稳固真受持,
由此当得成,足善住菩萨。
2、足善住相:正如所谓的“以令安住四洲之众转入善法”,希望国王你恒常如实真实履行承诺的誓言,稳固不退真实受持妙法,以此因可以感得成为双足跟平铺而善住的菩萨。因而,应当致力学修。
以施与爱语,利行及同事,
感得成吉祥,手足缦网相。
3、手足缦网相:以对一切众生布施、爱语、利行与同事四摄,具德国王你可以成为具备所有手指中间无有空隙,犹如鹅王般网缦紧连的指纹相者。
施授最上等,极丰之饮食,
感手足细软,七处隆满相。
4、手足细软相:以恭敬施授他众味道鲜美、营养丰富的上等饮食可感得吉祥手足纤细、柔嫩。5、七处隆满相:身体高大,双手背、双足背及双肩、后脑无不丰满,而饱满隆起,即身七处隆满相。
不害作放生,感身广洪直,
长寿指纤长,足跟广满相。
6、身广洪直相:自己以悲心而无有害他之意,并且解救一切待杀的众生,而感得观不厌足庄严身相,令人赏心悦目,不歪不斜,端直高大。7、指纤长相:随心所欲住世万寿无疆,一切手指纤长。8、足跟满相:足四部分外突即足跟满相。
弘扬正受法,感吉祥妙色,
足踝骨不露,身毛上靡相。
9、身金色相:自己真实受持的一切句义,毫不吝啬地加以弘扬,感得非同寻常的吉祥妙色,令人见而生喜。10、足踝端厚相:足踝骨端厚,不外突不显露。11、身毛上靡相:所有毫毛一一右旋上靡。
恭敬受与施,工巧等明处,
感锐利智慧,腨如鹿王相。
12、腨如鹿王相:自己在学习所知明处工巧等一切事之时,恭敬而受迅速而持,也如此授于他众,你可以成为具有犹如鹿王般股肉纤圆的腨如鹿王相者,并且成为记忆善妙心思敏锐、智慧高超者。
若求己财物,以速施禁行,
感手过膝相,成世间导师。
13、立手摩膝相:当他者索求自己的财物时,来者不拒,速疾施舍,志坚意决,以此禁行可感得立手摩膝、身体轻快,成为世间之导师。
亲友互离间,真实作调解,
感吉祥阴藏,密而不露相。
14、阴藏相:真诚调解亲友之间相互不和的关系,使之和睦相处,可感得如同大象与神马一样阴藏相。
博施诸精舍,及舒适卧具,
感得如纯金,极其柔滑色。
15、皮肤细滑:慷慨施授殊胜受用、美妙精舍、舒适卧具,可感得宛若无垢纯金般极其柔滑的金色。
予以无上权,如理随上师,
感一孔一毛,白毫庄严相。
16、身毛右旋相:授予国政等无上的权力,如理依师言教奉行,可感得一一毛孔唯生一毛;17、眉间白毫相:眉间白毫庄严。
言说美悦语,随顺他善说,
汝感肩头满,上身如狮子。
18、肩头圆满相:听闻时,令人感到语言优美动听,思维时令人舒心悦意,心满意足,随顺他人善说而随喜赞叹,你可感得肩头圆满;19、狮子上身相:上身平正端严如狮子。
服侍患者愈,感得肩臂圆。
本性安稳住,感得最上味。
20、肩膊圆满相:以为一切患者以药等服侍护理等使之病愈,而感得肩膊圆满。
21、得最上味相:有条不紊稳重坚固,为病人施药等可感得下劣食品进入口中也变成最上妙味的最上味相,就像商人供养世尊与阿难腐烂马料的公案那样。
引导如法事,汝感无见顶,
犹如无忧树 ,纵广量等同。
22、无见顶相:自己身先士卒引导行持如法之事,由此可感得顶上肉髻善住即无见顶相;23身纵广相:如同无忧树,顶踵之高等于张臂之长的身纵广相。
长时而言说,真实柔和语,
王感广长舌,且具梵音声。
24、广长舌相:以长期为他众无有谄诳而说谛实优美柔和之语,国王你,可以感得舌形广长、展则覆面的广长舌相;25、得梵音声相:言语具无边功德而成具梵音者;或者也可以解说成,梵是指涅槃,与获得涅槃相同之音声。
恒常不间断,宣说谛实语,
感得狮颌轮,具力难胜伏。
26、狮子颌轮相:以了知说谛实语的必要后连续不断长久唯一说谛实语,可以感得两颊丰满的狮子颔轮相,具有魔等他众难以胜伏之威力,成为语王。
尤为敬承侍,随理而行持,
感齿极洁白,具泽且平整。
27、齿鲜白相:以无有狡猾之心尤为敬重、恭敬承侍众生,随从正理而行持,可以感得所有牙齿极为洁净、白如海螺的牙鲜白相;28、齿平整相具有光泽,无有高下的齿齐平相。
无有离间语,长久而串习,
感得四十齿,悉皆齐而密。
29、四十齿相:以不杂离间语、长时修习真实语可以感得上下各具二十齿相;30、齿齐密相无有内外参差不齐、平等无有缝隙的齿根密相。
无有贪嗔痴,仁慈视有情,
感得目绀青,睫如牛王相。
31、目绀青相:无有对自方贪执、对他方嗔恨、对中等者愚痴的情况,以愿他众得乐的慈心目视众生,可以感得双目具光、犹如蓝宝石般的目绀青相;32、牛王睫相:睫毛浓黑互不混杂的牛王睫相。

《宝鬘论释》总结说:一切相好的因——供施、承侍、说真实语等大多数都是由慈悲心所推动。无论上供下施多么广大,也不可能与慈心相提并论。《月灯经》中云:“虽供无量尽其多,铺遍诸刹俱胝数,一切佛前作供养,不及慈心之一分。”由此足可证明,成就相好的主因也是慈悲菩提心。

 

《宝鬘论释》云:
“成就所有毛孔之百倍福德成就一随好:
能生诸毛孔,所有之福德,
以彼之百倍,许成一随好。
尽彼福德数,感得一随好,
究竟即如是,直至八十间。
能生成所有毛孔的百倍福德承许为成就一随好,尽其福德所有数量,才能形成一随好,直至最终,都是如此类推,乃至究竟形成八十随好之间。”
又:“形成所有随好之百倍福德成就一妙相:
成就八十好,所有福资粮,
以此百倍成,大士一妙相。
成就八十随好的所有福德资粮,再换算成百倍,以此成就大士的一妙相。”

《大般若波罗蜜多经》卷五三一:
云何八十随好?
谓诸佛指爪狭长薄润,光洁鲜净,如花赤铜,是为第一。
诸佛手足指圆纤长,佣直柔软,节骨不现,是为第二。
诸佛手足各等无差,于诸指间悉皆充密,是为第三。
诸佛手足圆满如意,软净光泽,色如莲华,是为第四。
诸佛筋脉盘结坚固,深隐不现,是为第五。
诸佛两踝俱隐不现,是为第六。
诸佛行步直进庠审,如龙象王,是为第七。
诸佛行步威容齐肃,如师子王,是为第八。
诸佛行步安平庠序,不过不减,犹若牛王,是为第九。
诸佛行步进止仪雅,譬如鹅王,是为第十。
诸佛回顾必皆右旋,如龙象王,举身随转,是第十一。
诸佛支节渐次佣圆,妙善安布,是第十二。
诸佛骨节交结,无隙犹,若龙盘,是第十三。
诸佛膝轮妙善安布,坚固圆满,是第十四。
诸佛隐处其文妙好、威势具足,圆满清净,是第十五。
诸佛身支润滑柔软、光悦鲜净,尘垢不着,是第十六。
诸佛身容敦肃无畏,常不怯弱,是第十七。
诸佛身支坚固稠密,善相属着,是第十八。
诸佛身支安定敦重、常不掉动,圆满无坏,是第十九。
诸佛身相犹若仙王、周匝端严,光净离翳,是第二十。
诸佛有周匝圆光,于行等时,恒自照曜,是二十一。
诸佛腹形方正无欠、柔软不现,众相庄严,是二十二。
诸佛脐深右旋圆妙,清净光泽,是二十三。
诸佛脐厚不窊不凸,周匝妙好,是二十四。
诸佛皮肤远离疥癣,亦无黡点,疣赘等过,是二十五。
诸佛手掌充满柔软,足下安平,是二十六。
诸佛手文深长明直,润泽无断,是二十七。
诸佛唇色光润丹晖,如频婆果,上下相称,是二十八。
诸佛面门不长不短,不大不小,如量端严,是二十九。
诸佛舌相软薄广长,如赤铜色,是第三十。
诸佛发声威震深远,如象王吼,明朗清彻,是三十一。
诸佛音韵美妙具足,如深谷响,是三十二。
诸佛鼻高修而且直,其孔不现,是三十三。
诸佛诸齿方整鲜白,是三十四。
诸佛诸牙圆白光洁,渐次锋利,是三十五。
诸佛目净青白分明,是三十六。
诸佛眼相修广,譬如青莲华叶,甚可爱乐,是三十七。
诸佛眼睫上下齐整,稠密不白,是三十八。
诸佛双眉长而不白,致而细软,是三十九。
诸佛双眉绮靡顺次,绀瑠璃色,是第四十。
诸佛双眉高显光润,形如初月,是四十一。
诸佛耳厚广大修长,轮埵成就,是四十二。
诸佛两耳绮丽齐平,离诸过失,是四十三。
诸佛容仪能令见者,无损无染,皆生爱敬,是四十四。
诸佛额广圆满平正,形相殊妙,是四十五。
诸佛身分上下圆满,如师子王,威严无对,是四十六。
诸佛首发修长,绀青稠密不白,是四十七。
诸佛首发香洁细软,润泽旋转,是四十八。
诸佛首发齐整无乱,亦不交杂,是四十九。
诸佛首发坚固不断,永无 落,是第五十。
诸佛首发光滑殊妙,尘垢不着,是五十一。
诸佛身分坚固充实逾那罗延,是五十二。
诸佛身体长大端直,是五十三。
诸佛众窍清净圆好,是五十四。
诸佛身支势力殊胜无与等者,是五十五。
诸佛身相众所乐观,常无厌足,是五十六。
诸佛面轮修广得所,皎洁光净,如秋满月,是五十七。
诸佛颜貌舒泰光显,含笑先言,有向无背,是五十八。
诸佛面貌光泽熈怡,远离嚬蹙青赤等过,是五十九。
诸佛身支清净无垢,常无臭秽,是第六十。
诸佛所有诸毛孔中,常出如意微妙之香,是六十一。
诸佛面门常出最上殊胜之香,是六十二。
诸佛首相周圆妙好,如末达那,亦犹天盖,是六十三。
诸佛身毛绀青光净,如孔雀项,红晖绮饰,色类赤铜,是六十四。
诸佛法音随众大小,不增不减,应理无差,是六十五。
诸佛顶相无能见者,是六十六。
诸佛手足指约分明,庄严妙好,如赤铜色,是六十七。
诸佛行时,其足去地,如四指量,而现印文,是六十八。
诸佛自持不待他侍,身无倾动,亦不逶迤,是六十九。
诸佛威德远震一切,恶心见喜,恐怖见安,是第七十。
诸佛音声不高不下、随众生意,和悦与言,是七十一。
诸佛能随诸有情类言音,意乐而为说法,是七十二。
诸佛一音演说正法,随有情类各令得解,是七十三。
诸佛说法咸依次第,必有因缘,言无不善,是七十四。
诸佛等观诸有情类,赞善毁恶而无爱憎,是七十五。
诸佛所为先观后作,轨范具足,令识善净,是七十六。
诸佛相好,一切有情无能观尽,是七十七。
诸佛顶骨坚实圆满,是七十八。
诸佛颜容常少不老,好巡旧处,是七十九。
诸佛手足及胸臆前皆有吉祥喜旋德相,文同绮画色类朱丹,是第八十。
是名诸佛八十随好。

  评论这张
 
阅读(756)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018